מידע מקדים לרישיון עסק

מידע מקדים לרישיון עסק

רישיון לניהול עסק  - מהו?
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.
הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן:
שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) מניעת מפגעים, מטרדים סכנות לשלום הציבור(הבטחה מפני התפרצות ושוד), דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בע"ח וזיהום מקורות המים, וכן הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.
רישיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי אגף רישוי ופיקוח עסקים.

מי חייב ברישיון עסק?
כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון.
בטייבה עסקים רבים טעוני רישוי: מסעדות, אטליזים בתי- קפה, מזנונים ,מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, יצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכד'.
ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי האגף ובאתר האינטרנט שלו.
מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים , ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995).

בירורים וחוות דעת מקדמית
ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני, על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.
עובדי האגף עומדים לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.
חוות דעת מקדמית יכולה להינתן ע"י ממונה בדיקת תכנית ( יפרט על הליך הרישוי ודרישת החוק ) או ע"י ממונה רישוי הנדסי ( יבדוק את השימושים המותרים בנכס , חריגות בניה וכו' ) או ע"י משרד הבריאות באמצעות הגשת בקשה בכתב ישירות אליהם. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

לפני הגשת  בקשה מומלץ לקבל:
הסבר על תהליך הרישוי.
מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים.
מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו יפתח.
קבלת חוות דעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.
השלב ראשון בהגשת בקשה לרישיון עסק הוא בדיקת תכנית העסק ע"י ממונה בדיקת תכניות. יש להגיש לממונה בדיקת תכניות, עותק של תכנית עסק לבדיקתו. לאחר חתימתו על התכנית יש לעבור לשלב שני.
תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א').
מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 ( (א').
תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 50 :1
התכניות יוגשו בגרמושקה אחת בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים.
קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.
השלב השני לפתיחת עסק הינו הגשת תוכניות עסק ומסמכים. הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי האגף בשעות קבלת הקהל. הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק ותכלול את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי האגף בשעות קבלת קהל.
 • צילום - חוזה שכירות, או חוזה קנייה, או מסמך טאבו או זיכרון דברים, או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס, ע"ש החברה או השותפות.
 • מס' חשבון ארנונה (מס' הנכס ומס' המשלם).
 • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/שותפות בלבד).
 • מסמך מעו"ד או רו"ח, שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודת זהות (חברה/שותפות בלבד).
 • חמש - שש תכניות הנדסיות (העתקות שמש גרמושקות) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס, הנדסאי בנין ואדריכל) שתכלולנה את הפרטים:
  גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
  תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1
  תרשים מגרש בקנ"מ 2500: 10 ( (מפה מצבית)
  תכנית העסק בקנ"מ 1:100
  בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
הם רשאים לדרוש ממגיש הבקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.
שלב שלישי: תשלום אגרה בקופת העירייה.
לאחר קבלת שובר תשלום חתום ע"י קופת העירייה יחל הטיפול בבקשה ע"י אגף רישוי עסקים.

מתי להגיש בקשה לקבלת רישיון?
בעת פתיחת עסק חדש.
במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן:
הגדלה או הקטנת השטח.
שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק.
תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד'...

סגירת עסק - מחייבת מתן הודעה לרכזי הרישוי באגף.

הליך הטיפול בבקשה לרישיון עסק:
לאחר אישור התוכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק. קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון.
תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו. הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרישיון. אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם העסקים לדרישות החוק. הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישורם.

תיקון ליקויים :
תיקון ליקויים נדרש לאחר קבלת דו"ח ליקויים מפורט מאחד מנותני האישור הקבועים בחוק לרבות משרד הבריאות, שירותי כבאות, איכות הסביבה, משרד הכלכלה וכו'...
לאחר קיבלת דו"ח המפרט את הליקויים על בעל העסק לתקן אותם במלואם.
במקרה של תיקון ליקויי משרד הבריאות על בעל העסק לכתוב מכתב המפרט את אופן תיקון הליקויים עפ"י הסעיפים המצויינים בדו"ח הליקויים של משרד הבריאות. (למשל: הותקן מנדף, הוחלפו קרמיקות שבורות וכו...) תברואן האגף יצא לביקורת חוזרת ובאם אכן הליקויים תוקנו במלואם תישלח על ידו בקשה חדשה לרישיון עסק למשרד הבריאות. 

במקרה של תיקון ליקויי או השלמת דרישות של שירותי הכבאות על בעל העסק להעביר ישירות לשירותי הכבאות התייחסות לליקויים לרבות צירוף מסמכים המעידים על כך (למשל אישור התקנת ספרינקלרים, תמונה על התקנת שילוט נדרש וכו...)

במקרה של תיקון ליקויים אשר הועברו מיתר נותני האישור (אגף איכות הסביבה, משרד הכלכלה, משרד החינוך וכו'....) יש להעביר מכתב מפורט המעיד על תיקון ליקויים ישירות לנותן האישור עם העתק לאגף רישוי עסקים. 

במידה ואכן הליקויים תוקנו ישלח הגורם המאשר, אישור לאגף רישוי עסקים.

תרשים זרימה להליך קבלת רישיון

מידע מקדים לרישיון רוכלות
מדיניות העירייה בנושא למתן רישיון רוכלות

מידע מקדים לאירועים המוניים מעל 500 איש
אירוע המוני חד פעמי הינו אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי " הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף.
לדוגמא: אירועים בפארקים, בכיכר העירייה, בחוף הים, ברחובות העיר וכדומה.
כל אירוע המוני מעל 500 איש  חייב ברישיון עסק והליך הטיפול בקבלת הרישיון שונה, היות וההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר.
בקשה לאירוע המוני יש להגיש באגף רישוי עסקים עד 30 יום לפני מועד האירוע.
לבקשה יש לצרף :
תכנית עסק חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך ותכנית בטיחות ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים.
לתכנית יצורף נספח בטיחות מפורט שיכלול את כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר.
להלן רשימת דרישות להגשת חומר לאירועים וירידים
טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מאירוע חד פעמי, כולל יריד מזון)

מהנדס הבטיחות יידרש בזמן הביקורת שלו באתר להפיק דו"ח בחתימת ידו שיוגש לרשות הרישוי ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח.
במידה ובאירוע יוגש מזון יידרש בעל האירוע להגיש נספח מפורט עפ"י דרישות משרד הבריאות ובו יפורטו כל סוגי המזון שיימכר באירוע, מקורם, הציוד ומתקני הקירור למזון, תהליך הטיפול במזון ועוד.
מבקש הרישיון יקבל מרשות הרישוי הפניות לנותני האישור (משטרת ישראל, משרד הבריאות ושרותי הכבאות), בכדי לתאם עימם ביקור באתר ובכדי לקבל את הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.

לפני הגשת בקשה לאירוע המוני, יש לקבל תחילה את אישורו של ממונה רישוי הנדסי באגף רישוי עסקים.