נגישות עסקים

  

מידע בעניין דרישות נגישות לאנשים עם מוגבלות למגיש בקשה לרישוי עסק– עיריית טייבה

לכל בעלי העסקים – על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יש להנגיש את המקום בו מתנהל העסק ואת השירות הניתן בו כך שהשירות הניתן לכלל הציבור יכלול את השרות הניתן לאנשים עם מוגבלות ולא תהיה אפליה במתן השרות.
בעל/מפעיל העסק הוא האחראי להנגשת העסק!
מידע זה מתייחס רק לסוג העסקים הקיים בעיר, ונועד להקל על מגיש הבקשה לרישוי עסק. אין להתייחס למידע זה כמידע כולל ומפורט ויש להתעדכן בדרישות הנגישות בהתאם לחוקים, תקנות ותקנים המתעדכנים מעת לעת.
מידע מפורט ניתן למצוא באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  מרכז המידע לנגישות במשרד המשפטים .


עסקים קטנים הם עסקים בשטח עד 100 מ"ר, בתנאי שאינם חלק מרשת, ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם, כולל שטחי ישיבה בחוץ, הוא עד 50 מ"ר. (רשת = עסק המתנהל תחת אותו שם לפחות בשני מקומות בארץ, כולל על ידי זכיינים).


מכתב הנחיות לעסקים קטנים      
 
מכתב הנחיות לשאר העסקים

דרישות להגשת בקשה לרישיון עסק (נגישות)