מדיניות אכיפה עירונית

תכליתה של מדיניות האכיפה

 • מדיניות האכיפה נועדה ליצור אחידות ושוויונית באכיפה.
 • מדיניות האכיפה יוצרת וודאות ובעזרתה יוכל ציבור העוסקים לכלכל את צעדיו, תוך שמירה על הוראות החוק.
 • מדיניות אכיפה ברורה ומפורסמת מביאה לשקיפות, ממנה נהנים העובדים האמונים על האכיפה, ציבור העוסקים והתושבים בעיר .

הגדרות

 • "הליך רישוי תקין" – עסק שלא נשלחה אליו "הודעה בדבר כוונה להגיש כתב אישום".
 • "החוק" – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
 • "חוות דעת מקדמית" – כאמור בסעיף 6ה לחוק רישוי עסקים, מכל אחד מגורמי הרישוי המתחייבים על פי הצו.
 • "עסק בעל פוטנציאל סיכון גבוה" – העסקים המפורטים בנספח למסמך זה.
 • "עסק רגיל" – עסק שאינו בעל פוטנציאל לסיכון גבוה.

מדיניות אכיפה

הארכה

 • תנאים למתן ארכה ראשונה למשך 6 חודשים
  א.  מנהל אגף רישוי עסקים לא דחה את הבקשה לרישיון עקב אי מילוי דרישה מדרישות הרישוי (הוצאת הודעת סירוב).
  ב. גורם כלשהו מגורמי הרישוי ונותני האישור לא הוציא סירוב לבקשה עקב אי מילוי דרישותיו.
  ג. מנהל אגף רישוי עסקים לא הודיע כי העסק אינו תואם את הבקשה מבחינת סוגו, התוכניות שלו או הבעלות עליו.
  ד. העסק אינו גורם למטרדים לסביבתו והרשות לא שלחה לו הודעות או קנסות בגין מטרדים.
   
 • מתן ארכה נוספת
  א. תתאפשר רק לעסק "רגיל".
  ב. תינתן במקרים מיוחדים עקב נסיבות מוצדקות של דרישה לעבודות מורכבות, שיהוי של גורמי הרישוי או לבקשת גורמי הרישוי.
  ג. ארכה נוספת תינתן לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים וסך תקופות הארכה מיום הגשת הבקשה או חוות הדעת המקדמית,  לא תעלנה על 12 חודשים.

חילופי בעלות

 • במקרה של חילופי בעלים בעסק- רישיון העסק מבוטל.
 • בעל העסק החדש יידרש להגיש בקשה להחלפת בעלות בתוך 14 יום.
 • הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון, או להיתר זמני, לעסק הטעון רישיון ע"פ אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם וצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק והצהיר כי לא חלו שינויים בעסק מאז הוצא הרישיון הקודם, יינתן לו היתר זמני.
 • החלפה הדורשת הגשת בקשה ותכניות חדשות, דינו כדין עסק חדש, בכפוף לתנאים הבאים:
  - העסק הקודם היה בהליך רישוי תקין.
  - לא הופעלו בעניינו סעיפים 16 (3) או סעיף 17 לחוק.
 • חילופי בעלים בעסק שאינו במסלול רישוי תקין, אינם עילה להימנע מנקיטת הליכים פליליים נגד הבעלים הקודמים או המשך הליכים פליליים שהחלו.

שינויים בעסק

 • במקרה של שינויים בעסק, כגון החלפת בעלים, שינויים בשטח או מיקומו  – לא יהיה תוקף לרישיון העסק.
 • שינוי הטעון הגשת בקשה ותכניות חדשות, דינו כדין עסק חדש, בכפוף לתנאים הבאים:
  –העסק הקודם היה בהליך רישוי תקין.
  –לא הופעלו בעניינו סעיפים 16 (3) או סעיף 17 לחוק.
 • חילופי בעלים בעסק שאינו במסלול רישוי תקין, אינם עילה להימנע מנקיטת הליכים פליליים נגד הבעלים הקודמים או המשך הליכים פליליים שהחלו.

בדיקה/החלטה מקדמית (פרה רולינג)

 • מטרה – שמירה על בעלי עסקים פוטנציאלים מהשקעה כספית גדולה בחצרים בהם לא ניתן כלל להפעיל עסק או לקבל רישיון עסק.
 • ינוהל מערך של מתן אישור מראש לעסקים בתחומים הבאים:
  - האם השימוש המבוקש תואם את היתר הבנייה.
  - האם בנכס קיימות חריגות בנייה הידועות לאגף רישוי עסקים.  מדובר במענה ראשוני ללא שנערכת בדיקה בשטח ובאחריות העוסק 
    לבדוק את היתר הבניה אל מול המצב בפועל.
  - האם ניתן או הופר צו לפי סע' 16 (3) או סע' 17 לחוק רישוי עסקים – המדובר בצו המורה כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק
    טעון רישוי ללא רישיון ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בנכס.
 • מחלקת הרישוי תיתן מענה לפניות העוסקים בתוך 7 ימי עסקים.

הבהרה

 • הידברות עם מינהל ההנדסה אינו מונע הליכי אכיפה וסגירת עסקים! המדובר בהליכים מקבילים שאינם מגבילים.
 • במיוחד על רקע האפשרות לקבל פרה רולינג בדבר החצרים בהם מבקשים להפעיל את העסק.
 • קיומו של הליך פלילי כנגד מבקש היתר לשימוש חורג או הסדרה של בנייה ללא היתר, יובאו במניין שיקולי הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשה לשימוש חורג או להיתר בנייה.

הפעלת סעיפים 16 ו-24 לחוק
התביעה העירונית תשקול לעתור במסגרת גזר הדין, בנוסף לכל עונש שייגזר על מי שהורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים, גם הפעלת האמצעים הבאים:

 •  צו על הפסקת העיסוק בעסק.
 • צו מניעת פעולות בעסק.
 • צו כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישיון ללא רישיון ולא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בנכס.
 • הסמכת העיריה לביצוע הצווים.

הפעלת סעיף 17 לחוק

 • סעיף 17 לחוק רישוי עסקים מאפשר לבית המשפט לצוות כבר בעת הגשת כתב האישום על הפסקת עיסוק בעסק, על מניעת פעולות בעסק וכן כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישיון ללא רישיון ולא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בנכס.
 • להלן רשימה בלתי ממצה של שיקולים אותם ישקול התובע בעת החלטה על הגשת בקשה לפי סעיף 17:
  – אופי העסק – ככל שמדובר בעסקים בעלי פוטניאל לסיכון גבוה – הרי שהנטייה תהיה להגיש בקשה לפי סעיף 17.
  – משך הזמן בו פועל העסק ללא רישיון על ידי הנאשם.
  – משך הזמן בו פעלו עסקים מאותה קבוצה (לפי צו רישוי עסקים) ללא רישיון בחצרים נשוא כתב האישום. במניין התקופות תיכללנה גם
     תקופות בהן נהנה העסק מארכות להוצאת רישיון, על אף היותו בהליך רישוי תקין.
  – פעולות שבוצעו על ידי בעל העסק לקידום קבלת רישיון.
  – ככל שהוגשה בקשה לרישיון עסק והיא סורבה, יש לבחון את עילות הסירוב למתן רישיון והקשר בינה לבין סוג העסק.

היתרים ע"פ חוק העזר

 • לעסק הנמצא בהליך רישוי תקין, ניתן יהיה לתת היתרים על פי סעיף 47 לחוק עזר לטייבה (שמירת הסדר והניקיון), כגון היתר להצבת כסאות ושולחנות, היתר להצבת פרגודים או שמשיות והיתר להצבת דוכנים.
 • ההיתר כפוף לכך שהעסק נמצא בהליך רישוי תקין.
 • היתר יהא בטל מעיקרו עם הגשת כתב אישום.

נספח-עסקים בעלי פוטנציאל סיכון גבוה